Novinky

ÚSPEŠNÁ PREZENTÁCIA DA NA VEĽTRHU ELOSYS

elosys

Duálna akadémia sa zúčastnila na veľtrhu ELOSYS v nitrianskom areáli Agrokomplexu. Išlo už o 24. ročník tejto medzinárodnej prehliadky produktov a firiem v oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. V tomto roku sa ELOSYS uskutočnil súbežne s Medzinárodným strojárenským veľtrhom.

Duálna akadémia sa predstavila na veľtrhu ELOSYS prostredníctvom modelu automatizačnej výrobnej linky, ktorú navrhli a vyrobili naši študenti 2. ročníka študijného odboru mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik pod vedením majstra odborného výcviku Jaroslava Rusňáka . Zástupcovia študentov sa priamo na veľtrhu aj zúčastnili. Popri tomto modeli predstavila DA zároveň v prezentačnom stánku našu školu, výhody štúdia na nej, jednotlivé študijné odbory ako aj prednosti prepojenia teórie a praxe v rámci výučby v systéme duálneho vzdelávania.

O prezentáciu školy a takisto o samotný predstavovaný model automatizačnej výrobnej linky prejavovali záujem nielen početní návštevníci veľtrhu, ale tiež zástupcovia zúčastnených medzinárodných i slovenských firiem, odborných škôl aj vzdelávacích a odborných inštitúcií.

VZÁCNA NÁVŠTEVA Z NEMECKA

upravene 23.5.2018

Na Duálnu akadémiu /DA/ zavítala členka predstavenstva nemeckého koncernu Siemens AG Janina Kugel. Sprevádzali ju generálny riaditeľ Siemens na Slovensku Vladimír Slezák, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia /VW SK/ Eric Reuting a ďalší vedúci predstavitelia oboch spoločností. VW SK a Siemens spolu s Matadorom a Bratislavským samosprávnym krajom vytvorili pred tromi rokmi záujmové združenie právnických osôb – DA.

Hostia si prezreli odborné učebne, pričom Janina Kugel ocenila ich špičkové vybavenie prístrojmi a zariadeniami v oblasti automatizácie a riadenia. Milan Ráchela, vedúci odborného vzdelávania a rekvalifikácií v DA, informoval hostí o rastúcom záujme o štúdium na Duálnej akadémii. Prijímacie skúšky na školu absolvovalo minulý týždeň 183 deviatakov, pričom kapacita pre 5 študijných odborov v prvom ročníku je 100 študentov. Oboznámil hostí aj so zámermi rozšíriť súčasné kapacity DA tým, že sa budú postupne prerábať a novými strojmi a zariadeniami vybavovať ďalšie priestory pôvodnej Strednej odbornej školy automobilovej.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ V DUÁLNEJ AKADÉMII

Navsteva

Zľava člen Predstavenstva Volkswagen Slovakia Eric Reuting, predseda BSK Juraj Droba a predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja /BSK / na čele s jeho predsedom Jurajom Drobom zavítalo do Duálnej akadémie /DA/. BSK spoločne so spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Siemens a Matador vytvorili pred troma rokmi záujmové združenie právnických osôb, ktoré sa následne stalo zriaďovateľom DA.

Hostia si počas návštevy prezreli odborné učebne a dielňu pre prípravu autotronikov, kde študenti a rekvalifikanti absolvujú praktickú časť výučby. Predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká ich informovala o zámeroch rozšíriť súčasné kapacity DA tým, že sa budú postupne prerábať a vybavovať novými strojmi a zariadeniami ďalšie priestory pôvodnej strednej odbornej školy automobilovej. Duálna akadémia tiež plánuje zavádzať nové perspektívne študijné odbory, ktoré bude vyžadovať ďalší vývoj automobilového priemyslu na Slovensku.

Predseda BSK Juraj Droba označil DA za vlajkovú loď v oblasti duálneho vzdelávania v regióne a vyslovil sa za prehĺbenie spolupráce župy so školou . Poznatky a skúsenosti Duálnej akadémie by tak mohli využívať aj ďalšie stredné odborné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Delegácia BSK ešte pred návštevou Duálnej akadémie zavítala do závodu Volkswagen Slovakia. Juraj Droba diskutoval s jeho vedením o vývoji duálneho vzdelávania na Slovensku a členovia delegácie si následne prezreli aj výrobné haly.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ V DUÁLNEJ AKADÉMII

2 DOD 1

Duálna akadémia /DA/ zorganizovala v priebehu minulého týždňa dva Dni otvorených dverí. Išlo už o tretie a štvrté takéto podujatie v posledných mesiacoch a ich zmyslom bolo, aby sa deviataci – záujemcovia o štúdium na Duálnej akadémii, ako aj ich rodičia so školou osobne zoznámili. Do jej priestorov aj tentoraz zavítalo takmer 250 hostí, pričom neprišli len žiaci z Bratislavy a okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska. Jednotlivé študijné odbory deviatakom a ich rodičom predstavili členovia vedenia DA na čele s predsedníčkou Janou Širokou a tiež učitelia a majstri odborného výcviku. Hovorili im aj o význame praktickej časti výučby, ktorá tvorí pre študentov v systéme duálneho vzdelávania až 70 % štúdia. Prítomní zástupcovia spoločností Volkswagen Slovakia a Siemens, ktoré sú súčasťou záujmového združenia právnických osôb – zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej – DA, informovali hostí, aké výhody poskytujú úspešným absolventom Duálnej akadémie po ich nástupe k nim do zamestnania.

2 DOD 2

Záujemci o štúdium na DA a ich rodičia si prezreli odborné učebne a Pracovisko praktickej výučby, kde ich naši učitelia a majstri odborného výcviku informovali o využití moderných prístrojov pri odbornej príprave študentov. Ukázali im aj novú dielňu pre praktickú výučbu autotronikov. Tento študijný odbor zaviedla Duálna akadémia od začiatku nového školského roku a v súčasnosti patrí medzi najžiadanejšie v odvetví automobilového priemyslu.

2 DOD 3

SPOLUPRÁCA DUÁLNEJ AKADÉMIE S JAGUAR LAND ROVER

JLR v DA 1

Na Duálnu akadémiu /DA/ zavítala delegácia z britskej automobilky Jaguar Land Rover /JLR/, ktorá stavia výrobný závod pri Nitre. Od jesene minulého roku pripravuje DA pre nitriansky závod JLR v dvojročnom rekvalifikačnom kurze 12 mechatronikov.

Predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká informovala britských hostí o štruktúre DA, ako aj zámere postupne rozširovať jej doterajšie kapacity a zároveň perspektívne zavádzať nové študijné odbory, tak ako ich bude v najbližšej budúcnosti potrebovať automobilový priemysel na Slovensku. Vedúci odborného vzdelávania v Duálnej akadémii Milan Ráchela vysvetlil hosťom hlavné zásady rekvalifikačných kurzov na DA. Vyzdvihol skutočnosť, že podľa nemeckého modelu až 80 % výučby tvorí jej praktická časť.

JLR v DA 2

Britskú delegáciu viedol Ian Eva, ktorý má v automobilke Jaguar Land Rover vo Veľkej Británii na starosti rozvoj systému odborného vzdelávania a prípravy a ktorý pomáhal nastavovať odborné vzdelávanie vo viacerých krajinách, okrem Veľkej Británie napríklad aj v Brazílii a v Číne. Ian Eva ocenil úroveň štúdia na Duálnej akadémii. Povedal, že ju považuje za jedno z troch najkvalitnejších vzdelávacích zariadení v oblasti rekvalifikácie v odbore mechatronik, s akými sa ako manažér vo svete stretol. Preto bude podporovať ďalšie rozšírenie spolupráce medzi DA a nitrianskym závodom Jaguar Land Rover.

Britskí hostia si prezreli v Duálnej akadémii aj odborné učebne a Pracovisko praktického vyučovania.

JLR v DA 3

VÝMENA SKÚSENOSTÍ Z DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

exkurzia 1

Na Duálnu akadémiu /DA/ zavítalo viac ako 30 riaditeľov, ako aj výchovných poradcov zo základných a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Exkurzia sa uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen Slovakia a Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

 

exkurzia 2

Hostí informoval o dôvodoch vzniku Duálnej akadémie, jej štruktúre, organizácii štúdia a o prepojení a podiele praktickej a teoretickej výučby vedúci odborného vzdelávania v DA Milan Ráchela. Vyzdvihol rastúci záujem deviatakov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania, keď sa v tomto školskom roku prihlásilo na Duálnu akadémiu trikrát viac uchádzačov, ako umožňovali jej kapacity. Hostia si tiež prezreli odborné učebne, novú dielňu pre praktickú výučbu študentov odboru autotronik, ako aj Pracovisko praktického vyučovania.

Ešte pred návštevou Duálnej akadémie riaditelia škôl a výchovní poradcovia zavítali do spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde si prezreli výrobné haly.

exkurzia 3

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DUÁLNEJ AKADÉMII

foayer

Duálna akadémia /DA/ zorganizovala v sobotu prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Do jej priestorov zavítalo viac ako 250 deviatakov a ich rodičov nielen z Bratislavy a okolia, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska. Plány Duálnej akadémie na najbližšie obdobie, ako aj podmienky pre prijatie nových študentov im predstavili členovia vedenia DA na čele s predsedníčkou Janou Širokou a tiež učitelia a majstri odborného výcviku. Svoje doterajšie skúsenosti na škole hosťom priblížili naši súčasní študenti a rekvalifikanti. Prítomní zástupcovia spoločností Volkswagen Slovakia a Siemens, ktoré sú súčasťou záujmového združenia – zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej – DA , informovali deviatakov a ich rodičov, aké výhody poskytujú absolventom Duálnej akadémie po ich nástupe k nim do zamestnania. Na Deň otvorených dverí zavítali aj viaceré médiá, medzi nimi tiež Televízia Markíza a Slovenský rozhlas, ktoré pripravili o jeho priebehu reportáže.

odborna ucebna

Záujemci o štúdium na DA a ich rodičia si prezreli odborné učebne a tréningovú halu, kde ich naši učitelia a majstri odborného výcviku informovali o využití moderných prístrojov pri odbornej príprave študentov a rekvalifikantov. Osobitný záujem hostí vzbudila nová dielňa pre praktickú výučbu autotronikov, ktorú DA otvorila práve v rámci Dňa otvorených dverí. Je vybavená špičkovým zariadením na diagnostiku automobilov. Študijný odbor autotronik zaviedla Duálna akadémia od začiatku nového školského roku a v súčasnosti patrí medzi najžiadanejšie odbory v odvetví automobilového priemyslu.

Ďalší Deň otvorených dverí pripravuje DA na 13. december.

dielna pre autotronikov

SPOLUPRÁCA DUÁLNEJ AKADÉMIE S AUTOMOBILKOU JAGUAR LAND ROVER

1

/Alexander Wortberg s rekvalifikantami Jaguar Land Rover v DA/

Duálnu akadémiu /DA/ navštívilo vedenie nitrianskeho výrobného závodu Jaguar Land Rover na čele s jej riaditeľom Alexandrom Wortbergom. Na stretnutí sa zúčastnil aj člen Predstavenstva spoločnosti Volkswagen/VW/  Slovakia Eric Reuting. VW SK , Siemens a Matador Group spolu s Bratislavským samosprávnym krajom založili pred dvoma rokmi záujmové združenie, ktoré sa stalo zriaďovateľom DA.

Duálna akadémia pripravuje od septembra pre Jaguar Land Rover v dvojročnom  kurze 12 rekvalifikantov v študijnom odbore mechatronik, ktorý dnes patrí medzi najžiadanejšie v automobilovom priemysle. Po dvoch rokoch obdržia absolventi kurzu oficiálny certifikát DA, akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

2

/Laboratórium automatizačnej techniky/

Predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká hosťom predstavila DA, oboznámila ich s dôvodmi jej vzniku, súčasnou štruktúrou a vysvetlila im aj najbližšie zámery Duálnej akadémie, osobitne v oblasti rekvalifikačných kurzov. Vedenie Jaguar Land Rover si následne prezrelo odborné učebne ako aj Pracovisko praktického vyučovania, kde absolvujú študenti DA ale takisto rekvalifikanti praktickú časť výučby. Riaditeľ nitrianskeho výrobného závodu Alexander Wortberg ocenil špičkovú úroveň technologického zariadenia v odborných učebniach i v tréningovej hale. Vedenia oboch spoločností diskutovali aj o ďalších možnostiach spolupráce pri príprave kvalifikovaných odborníkov pre Jaguar Land Rover v Nitre.

3

/Pracovisko praktického vyučovania/

PARTNERSKÁ VÝMENA SKÚSENOSTÍ

DSCN0025

Do Duálnej akadémie /DA/ zavítala delegácia Stredného odborného učilišťa strojárenského, vedená jej riaditeľom Martinom Slabihoudekom. Táto škola je súčasťou vzdelávacej inštitúcie Škoda Akademie, ktorá vznikla v roku 2013 pre komplexné vzdelávanie žiakov a dospelých zamestnancov v spoločnosti Škoda Auto Mladá Boleslav v Českej republike.  Stredné odborné učilište strojárenské pripravuje takmer tisíc učňov a študentov, ktorí majú po úspešnom získaní učňovského listu respektíve maturity garanciu pracovného miesta v tejto  automobilke.

DSCN0014

Českých hostí zaujímala organizačná štruktúra Duálnej akadémie, spôsob financovania ako aj zameranie výučby študentov, pričom sa pýtali predovšetkým na rozsah a uskutočňovanie jej praktickej časti v odborných učebniach a na pracovisku praktického vyučovania. Predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká hostí informovala, že v súčasnosti sa pripravuje v DA v systéme duálneho vzdelávania v dvoch ročníkoch celkove 200 študentov v piatich maturitných študijných odboroch. Z nich úplne novým je odbor autotronik, ktorý sa začal v DA vyučovať od septembra tohto roku.

Hostí z automobilky v Mladej Boleslavi tiež zaujala informácia, že v tomto školskom roku budú tréneri Duálnej akadémie pripravovať v dvojročných rekvalifikačných kurzoch 72 rekvalifikantov pre spoločnosť Volkswagen Slovakia a 12 pre automobilku Jaguar Land Rover v Nitre.

DSCN0017