Študijné odbory

Duálna Akadémia ponúka 5 rôznych študijných odborov

1. Mechanik strojov a zariadení

Absolvent tohto odboru získa zručnosti v nastavovaní, obsluhe, údržbe či oprave strojov a zariadení vrátane hydraulických a pneumatických prvkov. Rovnako získa skúsenosti so zváraním, opravovaním a oživovaním strojov, diagnostikou a odstraňovaním porúch strojov a zariadení.

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť: stavba strojov, nástrojov a prípravkov; montáž; zabezpečenie kvality; údržba

2. Mechanik nastavovač

Absolvent získa praktické zručnosti potrebné k práci na konvenčných a nekonvenčných najmodernejších obrábacích strojoch. Ovláda programovanie CNC obrábacích strojov. Bude schopný v technickej príprave výroby.

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť: stavba strojov, nástrojov a prípravkov; montáž, údržba

3. Mechanik mechatronik

Absolvent tohto odboru bude schopný vykonávať kontrolu, nastavovanie či opravy elektrických rozvodov, elektrických pohonov, elektropneumatických a hydraulických  zariadení či riadiacej elektroniky. Taktiež sa naučí pracovať s automatizovanými výrobnými systémami. Ovláda programovanie CNC, PLC a robotov. Bude vedieť samostatne pracovať a programovať CNC, PLC či roboty.

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť: stavba strojov, nástrojov a prípravkov; montáž, údržba

4. Mechanik elektrotechnik

Absolvent odboru mechanik elektrotechnik získa vedomosti a praktické zručnosti s projektovaním, konštrukciou, výrobou, montážou či údržbou elektrotechnických inštalácií a elektrických a elektropneumatických a elektrohydraulických zariadení. Bude vedieť samostatne pracovať a programovať PLC a roboty.

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť: stavba strojov, nástrojov a prípravkov; montáž, údržba

5. Autotronik

Absolvent je pripravený k výkonu náročných činností v oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových vozidiel.

Absolvent má vedomosti a zručnosti z oblasti strojárstva (technické a elektrotechnické zobrazovanie súčiastok, mechanizmov a funkčných celkov, orientácia v odbornej literatúre, návodoch, normách, tabuľkách, manuáloch a pod., tvorba technickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky), elektrotechniky a elektroniky (teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri opravách a nastavení elektrických a elektronických zariadení a príslušenstva cestných vozidiel, meranie pomocou elektrických prístrojov a zariadení, diagnostikovanie)