Študenti III.A a ich rodičia!

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dištančná forma vyučovania pre vás končí 7. mája 2020. Do tohto dátumu budete mať uzavreté známky za tretí ročník. Prosím využite posledné dni na splnenie úloh zadaných učiteľmi, aby vám mohli uzatvoriť známky.

Záverečné skúšky sa vykonajú administratívne.

Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer
známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa
započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných
dvoch ročníkov.
Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020.

Ktoré predmety budeme považovať za príbuzné vám oznámime do 7. mája 2020.

Komisionálne skúšky za druhý polrok zrealizujeme pre žiakov, ktorí majú konať záverečnú skúšku do 7.mája 2020 dištančne.

Ak by ste chceli vedieť viac, sledujte novinky a aktuality na: https://www.ucimenadialku.sk/