Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov nášmu neziskovému fondu ROZVOJ.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

2% darované z Vašich daní určite prispejú k tomu, aby prostredie, v ktorom Vaše deti študujú bolo kultúrnejšie, odborné učebne modernejšie a možnosti na realizáciu rôznych aktivít širšie.

V roku 2017 sme ako príjemca 2% z  odvedených daní získali 1 800,- €. Tieto prostriedky boli použité na modernizáciu učební – premietacie plátna, keramické tabule, dataprojektory.

O výške získaných finančných prostriedkov ako i o ich použití budete informovaní na rodičovských združeniach v priebehu školského roka.

Verím, že aj v tomto roku podporíte náš fond ROZVOJ darovaním svojich 2% (3%) zodvedených daní, aby sme tak spoločne mohli rozvíjať kvalitu vzdelávania a kultúru prostredia, v ktorom Vaše deti trávia tak veľa času na príprave na ich povolanie.

Postup krokov na poukázanie 2%

Vyhlásenie-o-poukázaní-podielu-zaplatenej-dane-z-príjmov-fyzickej-osoby

Ďakujeme! 

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov                ROZVOJ, n.f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                   Bratislava, 843 06, J. Jonáša 5

Právna forma                                                Neinvestičný fond

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)     36077046