Milí maturanti, rodičia maturantov!

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dištančná forma vyučovania pre vás končí 7. mája 2020. Do tohto dátumu budete mať uzavreté známky za štvrtý ročník. Prosím využite posledné dni na splnenie úloh zadaných učiteľmi, aby vám mohli uzatvoriť známky.
Ústna maturitná skúška sa vykoná administratívne.
To znamená, že sa známky z ústnej maturity (SJL, ANJ/NEJ, teoretickej časti i praktickej časti) vypočítajú z priemeru známok.

Pozrite si, ako sa vypočíta známka z maturitného predmetu a ktoré sú dôležité termíny. 

Predmety, ktoré budeme považovať za príbuzné – v prípade TČOZ (teoretickej časti odbornej zložky MS) pre jednotlivé študijné odbory, vám oznámime do 7. mája 2020.