Milí štvrtáci,

rozhodnutím ministra školstva sa maturity v školskom roku 2020/2021 rušia.

Výsledky ústnej a praktickej maturity budú aritmetickým priemerom známok.

Riaditeľ školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

Vyučovanie sa pre maturantov končí 14. mája 2021

Hodnotenie a klasifikácia maturantov za druhý polrok šk. r. 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 10. mája 2021.

Vedenie školy.