Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 29.09.2016. Funkčné obdobie začalo dňom 19.12.2016 na obdobie 4 rokov.

ŠTATÚT_RADY_ŠKOLY.pdf

Členovia rady školy

P. č.  Meno a priezvisko  Funkcia  Zvolený /delegovaný/ za 
1.  Ing. Martin Žitný  predseda  pedagogických zamestnancov
2.  Ružena Dočolomanská  člen  pedagogických zamestnancov
3.  Karol Fusko  člen  nepedagogických zamestnancov
4.  Ing. Branislav Ondruš  člen  rodičov
5.  Nikoleta Eva Siváková  členka  žiakov
6.  Sebastian Krapoth  člen  Volkswagen Slovakia, a.s.
7.  Ing. Vladimír Slezák  člen  Siemens s.r.o.
8.  Mgr. Branislav Gröhling  člen  Bratislavský samosprávny kraj
9.  Ing. Andrej Hutta  člen  Newport Group
10.  Ing. Lenka Handlíková  členka  ŠKODA AUTO Slovensko
11. JUDr.Alžbeta Grácová členka Slovnaft – Member of MOL Group
Prerokovacie kompetencie rady školy

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

a) návrhy na počty prijímaných žiakov,
b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c) návrh školského vzdelávacieho programu,
d) návrh rozpočtu,
e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.

Rada školy
– uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
– navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa a
– predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

Ak je zriaďovateľom obec, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad,
vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania okrem kandidáta, ktorý bol už odvolaný zriaďovateľom (pre dôvody uvedené v § 3 ods. 7 a 8 zákona). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak.

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019