Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Výchovný poradca

Na stiahnutie:

Navrh_na_vzdelavanie_ziaka_so_SVVP.pdf

Skolska_integracia_od_1.9.2015.pdf

ako_postupovat_pri_zacleneni_ziaka_so_SVVP.pdf

Výchovný poradca:  Mgr. Viera Švajlenová

Konzultačné hodiny:

individuálne po dohode

Telefonický kontakt:    02/ 69 307 251

e-mail: svajlenova@sosaba.sk

Školský psychológ:     PhDr. Eva Nakhlé – CPPPa P BA IV, Fedákova 3

http://www.psychologickeporadenstvo.sk

Náplň práce vcýchovného poradcu:

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže,

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom   so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom,

c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických zamestnancov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov,

d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s  poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,

f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole,

g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov.

h) dôsledne dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov.

 

Koordinátor prevencie: Mgr. Alžbeta Zbraneková

Kontakt:          e-mail: zbranekova@sosaba.sk

telefón: 02 / 69 307 251

stránkové dni: v prípade riešenia vzniku problémových situácií v rámci pracovnej doby inak

PO, párny týždeň       11:00  –  12:00 h

ŠT, nepárny týždeň    09:00  –  10:00 h

Informácie o prevencii: http://www.infodrogy.sk/

náplň práce: viď priložené aktivity koordinátora prevencie na školský rok 2019/2020 .

Stručná charakteristika aktivít:

  • primárna, sekundárna a terciálna prevencia patologických javov
  • spolupráca s inštitúciami zaoberajúcimi sa patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese (CPPP Fedákova, ORPZ Bratislava IV)
  • realizácia kultúrnych podujatí s preventívnou tematikou
  • aktívna spolupráca so psychológmi a realizácia aktivít so žiakmi zameraných na prevenciu patologických javov
  • návšteva inštitúcií riešiacich problémy týkajúce sa patologických javov
  • podávanie informácií pedagógom, rodičom a žiakom týkajúce sa patologických javov a prevencie voči nim
WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019