English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Duálna Akadémia – Bilingválne technické lýceum

Duálna Akadémia - Bilingválne technické lýceum

Študijný odbor TECHNICKÉ LÝCEUM – bilingválne štúdium je odborom, ktorý umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie v technickej environmentálnej oblasti – obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

➡️ Štúdium je 5-ročné v anglickom jazyku a nie je v systéme duálneho vzdelávania.

Vzdelávanie je určené pre študentov so záujmom o obnoviteľné zdroje energie, technické, informatické a ekonomické vedy.

Žiaci sa prioritne pripravujú na získavanie kvalifikácie, ktorá im umožní uplatniť sa ako kvalifikovaní technickí pracovníci v priemyselných odvetviach národného hospodárstva a na vysokoškolské štúdium technického smeru.

Absolventi sú schopní vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru. Dokážu riešiť technické problémy, kriticky a analyticky myslieť, hľadať rôzne spôsoby a riešenia.

Sú schopní samostatnej práce i práce v tíme a dokážu sa vzdelávať v odbornej literatúre v anglickom jazyku, čo im umožní uplatniť sa na domácom i zahraničnom pracovnom trhu.

_____________

➡️ Ako sa prihlásiť na bilingválne technické lýceum?

  • Stačí podať prihlášku cez tvoju základnú školu na našu Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu.

Prihlášky je možné podávať elektronicky prostredníctvom EduPage. 

Ako podať prihlášku prostredníctvom EduPage?

Prihlášku je možné podať aj poštou: 

  • Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu našej školy:

Duálna Akadémia, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava

__________

➡️ Často kladené otázky:

Koľko to bude stáť?

Školné sa zatiaľ neplatí. Neskôr bude stanovený dobrovoľný príspevok rodičov, o ktorého výške budú vopred informovaní.

Ako prebieha výuka, majú prax?

Výuka prebieha v škole, 6 hodín v týždni (1 deň do týždňa) bude vyučovanie v laboratóriu/na pracovisku prakt. vyučovania alebo vo firmách, okrem toho bude aj súvislá odborná prax v 4. a 5. ročníku v rozsahu 15 pracovných dní (3 týždne), 7 hodín denne. Žiaci budú mať možnosť výberu absolvovať odbornú prax a súvislú odbornú prax u partnerov školy, ako aj možnosť ju absolvovať podľa vlastného výberu u firmy pôsobiacej v odvetví obnoviteľných zdrojov energie.

Z čoho sa robia prijímacie skúšky?

Slovenský jazyk, matematika, všeobecné študijné predpoklady.

Vyučujú sa aj bežné predmety v cudzom jazyku?

Každý rok bude niekoľko predmetov (všeobecnovzdelávacích aj odborných) vyučovaných v cudzom jazyku tak, aby boli dodržané podmienky pre bilingválny program. V prvom ročníku bude 18 hodín angličtiny týždenne.

Ktorý druhý cudzí jazyk sa budú žiaci učiť ?

Študenti sa budú učiť nemecký jazyk v 2. – 5. ročníku štúdia v rozsahu 3 hodiny týždenne. Ovládanie nemeckého jazyka im umožní ešte lepšie uplatnenie na trhu práce, keďže väčšina zamestnávateľov na pozíciu stredný manažment vyžaduje ovládanie dvoch cudzích jazykov.

Z ktorých predmetov budú žiaci maturovať ?

Maturity budú rozložené do 4. a 5. ročníka. Vo 4. ročníku budú študenti maturovať zo slovenského jazyka a v 5. ročníku z teoretickej časti odborných predmetov, praktickej časti odborných predmetov a anglického jazyka na úrovni C1. Budú mať možnosť maturovať aj z matematiky ako dobrovoľného maturitného predmetu, aby zvládli prijímacie skúšky na vysokú školu.

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE: Zabezpečte si lepšiu budúcnosť a získajte kurz ZADARMO.
Viac info