English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Sme pripravení vzdelávať ľudí pre moderný priemysel

Sme pripravení vzdelávať ľudí pre moderný priemysel

🇸🇰 V pondelok 12. 9. 2022 sa konalo stretnutie zástupcov priemyslu, profesijných organizácií a zväzov, ktorého sme boli súčasťou. Sme hrdí na to, že sme práve my aktuálne prvým Nadpodnikovým vzdelávacím centrom na Slovensku. Máme tak privilégium, ale zároveň aj veľkú zodpovednosť, aby sme našim študentom, inštruktorom a profesionálom z praxe poskytovali kvalitné vzdelanie, ktoré využijú vo svojom profesionálnom živote.

„Budúcnosť patrí e-mobilite, zeleným energiám a novým technológiám. Naším cieľom je držať krok s dobou, reagovať v dostatočnom predstihu a pripravovať odborníkov pre moderný, ekologický a udržateľný priemysel,“ hovorí predsedníčka Duálnej akadémie RNDr. Renáta Valeková.

Presne týchto slov sa držíme u nás v Duálnej akadémii, kde spolu s našimi partnermi flexibilne reagujeme na dynamický vývoj v priemysle. Zároveň rozširujeme aj moderné vybavenie dielní, vďaka čomu môžu naši študenti nadobudnúť cenné skúsenosti už počas praxe. Pre edukačné účely pribudol vďaka VW Slovakia do našich dielní elektromobil Volkswagen e-UP! a bola spustená prvá nabíjacia stanica pre elektrické autá v školskom zariadení na Slovensku.

Veľké poďakovanie patrí veľvyslankyni Spolkovej republiky Nemecko pani Barbare Wolf a predsedovi predstavenstva Volkswagen Slovakia pánovi Oliverovi Grünbergovi za účasť na stretnutí. Taktiež všetkým, ktorí akokoľvek prispeli a prispievajú v rámci vzdelávania v Duálnej akadémii.

🇬🇧 On Monday, we took part in a meeting of industry representatives with professional organisations and associations. We are proud to be currently the first supra-company education and training centre in Slovakia. This gives us a privilege, as well as great responsibility, to provide high-quality education and training to our students, lecturers and professionals from practice with the aim of enabling them to apply their education in their careers.

“Future belongs to e-mobility, green energies and new technologies. Our goal is to keep up with the times, respond proactively and develop experts for modern, ecological and sustainable industry,” said the Managing Director of the Dual Academy, RNDr. Renáta Valeková.

These exact words guide us all in the Dual Academy, where together with our partners we flexibly respond to the dynamic development in industry. Moreover, we supplement the equipment in our workshops with the latest technologies to enable our students acquire precious experience already during their practical studies. For educational purposes, our workshops were granted a Volkswagen e-UP! Electric car by VW Slovakia and the first charging station for electric cars has been built in one of the educational facilities in Slovakia.

A special thank you goes to the Ambassador of the Federal Republic of Germany, Ms Barbara Wolf, and the Chairman of the Board of Management of Volkswagen Slovakia, Mr Oliver Grünberg, for their presence at the meeting. We would also like to express our gratitude to all those who have contributed and continue contributing to educational activities in the Dual Academy.

🇩🇪 Am Montag gab es ein Treffen von Industrievertretern, Berufsverbänden und Gewerkschaften, an dem wir teilgenommen haben. Wir sind stolz darauf, dass wir derzeit das erste überbetriebliche Bildungszentrum in der Slowakei sind. Wir haben daher das Privileg, aber auch eine große Verantwortung, unseren Studenten, Ausbildern und Fachleuten eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten, die sie in ihrem Berufsleben nutzen werden.

„Die Zukunft gehört der E-Mobilität, grünen Energien und neuen Technologien. Unser Ziel ist es, mit der Zeit zu gehen, frühzeitig zu reagieren und Experten auf eine moderne, ökologische und nachhaltige Industrie vorzubereiten“, sagt die Vorsitzende der Dualen Akademie RNDr. Renata Valeková.

Genau an diese Worte halten wir uns in der Dualen Akademie, wo wir gemeinsam mit unseren Partnern flexibel auf dynamische Entwicklungen in der Branche reagieren. Gleichzeitig erweitern wir auch die moderne Ausstattung der Werkstätten, dank derer unsere Studierenden schon während der Praxis wertvolle Erfahrungen sammeln können. Dank VW Slovakia wurde das Elektroauto Volkswagen e-UP! zu Bildungszwecken in unseren Werkstätten aufgenommen und die erste Ladestation für Elektroautos wurde in einer Schuleinrichtung in der Slowakei in Betrieb genommen.

Vielen Dank an die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland Frau Barbara Wolf und den Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen Slovakia Herrn Oliver Grünberg für die Teilnahme an dem Treffen. Auch an alle, die im Rahmen der Ausbildung an der Dualen Akademie in irgendeiner Form mitgewirkt haben und mitwirken.

 

Galéria