English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Nová medzinárodná spolupráca

Nová medzinárodná spolupráca

Slovak: 🇸🇰 V piatok 30. septembra sa v Bratislave na pôde Veľvyslanectva Kazašskej republiky na Slovensku a za prítomnosti Jeho Excelencie Toležana Barlybajeva uskutočnilo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci medzi kazašským centrom pre medzinárodné vzdelávanie Human Capital Ltd. a vzdelávacou inštitúciou Duálna akadémia z.z.p.o., ktorá ako prvé nadpodnikové vzdelávacie centrum na Slovensku realizuje komplexné vzdelávacie aktivity technického zamerania pre študentov formou duálneho vzdelávania, profesionálov z praxe ako aj pedagógov a odborných inštruktorov.

RNDr. Renáta Valeková svojim podpisom otvorila novú kapitolu medzinárodnej spolupráce a ďalšie možnosti rozvoja nadpodnikového vzdelávacieho centra.

V rámci memoranda sa plánuje rozvoj partnerstiev v oblasti duálneho vzdelávania študentov, výskumu a odbornej prípravy profesionálov z oboch krajín. Pravidelne sa budú konať podujatia zamerané na výmenu poznatkov a skúseností, najmä vo forme odborných kurzov, stáží, tematických konferencií, seminárov a webinárov.

Veľká vďaka za ochotu a podporu projektu patrí kazašskému konzulovi pánovi Azamatovi Kadyrovi, ktorý osobnou účasťou a radami celej spolupráci pomáha.

English: 🇬🇧 On Friday, 30 September, the signing ceremony of the Memorandum of Understanding and Cooperation between the Kazakh Centre for International Education Human Capital Ltd. and the educational institution Dual Academy z.z.p.o. took place in Bratislava at the Embassy of the Republic of Kazakhstan in Slovakia and in the presence of His Excellency Tolezhan Barlybayev, which as the first industry training center in Slovakia implements complex educational activities of technical focus for students in the form of dual education, professionals from practice as well as teachers and professional instructors.

RNDr. Renáta Valeková with her signature opened a new chapter of international cooperation and further possibilities for the development of the industry training center.

Within the framework of the Memorandum it is planned to develop partnerships in the field of dual education of students, research and training of professionals from both countries. Regular events will be held to exchange knowledge and experience, mainly in the form of professional courses, internships, thematic conferences, seminars and webinars.

Many thanks for the willingness and support of the project go to the Kazakh Consul, Mr Azamat Kadyr, who is helping the whole cooperation with his personal presence and advice.

Galéria