English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Vzájomná príťažlivosť Duálnej akadémie a spoločnosti Daikin Slovakia otvára možnosti novej spolupráce

Vzájomná príťažlivosť Duálnej akadémie a spoločnosti Daikin Slovakia otvára možnosti novej spolupráce

(English below)

Slovensky: 🇸🇰

Duálna akadémia je priekopníkom v duálnom vzdelávaní na Slovensku so špecializáciou na technické odbory. Zakladá si na kvalitnom stredoškolskom a celoživotnom odbornom vzdelávaní a jednou z jej priorít je zabezpečenie perspektívnej budúcnosti svojim žiakom prostredníctvom partnerstiev školy so zamestnávateľmi. Tradične sú nimi Volkswagen Slovakia, Faurecia , Škoda Auto Slovensko, ku ktorým sa nedávno pridali Slovnaft, Slomatec, Elektro Haramia a ZSE. Najnovšie je Duálna akadémia vo finálnej fáze uzatvárania spolupráce s firmou Daikin, ktorá sa tak v roku 2023 zaradí medzi partnerov školy, vďaka čomu budú mať študenti ešte lepšie šance uplatniť sa na trhu práce.

„Budovy predstavujú obrovský potenciál pre znižovanie emisií CO2 a to predovšetkým prechodom na technológiu tepelných čerpadiel. Ľudský faktor je pri každej technológii kľúčový a nevyhnutný. Práve ten môže zvýšiť účinnosť a efektívnosť zariadení a technológie. Rast trhu tepelných čerpadiel je nesmierne dynamický a ja citlivo vnímam naliehavosť potreby mať k dispozícii žiadané množstvo odborníkov, uviedol Vladimír Orovnický, generálny riaditeľ spoločnosti Daikin Slovensko, ktorý zároveň zdôraznil, že práve toto je jeden z dôvodov, prečo sa spoločnosť rozhodla vstúpiť do duálneho vzdelávania.

Záujem o duálne vzdelávanie sa prehĺbil a vďaka kurzu organizovanému Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, prišlo k stretnutiu hlavných predstaviteľov spoločnosti Daikin a Duálnej akadémie. „Pri prehliadke priestorov ma zaujal profesionálny prístup zamestnancov Duálnej akadémie a hlavne nadšenie, s akým som sa už dávno nestretol. Za našu spoločnosť môžem povedať, že máme vysokú odbornosť v našej úzko špecializovanej oblasti. Na druhej strane som vnímal dlhodobú potrebu nájsť profesionálneho partnera, ktorý má dostatok skúseností so vzdelávaním a zároveň obrovskú vášeň pre svoju prácu presne tak, ako je to u nás. A tu sa začala v mojej hlave rodiť myšlienka, že ním môže byť Duálna akadémia, v ktorej nachádzame partnera, ktorý disponuje vedomosťami a zručnosťami, aké nám chýbajú,“ dodal Orovnický.

Slovo dalo slovo a Duálna akadémia navštívila 7. decembra 2022 Daikin centrálu pre strednú Európu vo Viedni. Počas návštevy supermoderného tréningového centra a predstavenia futuristického showroomu, ktorý je založený na využití technológie rozšírenej reality, prebiehali seriózne rozhovory o možnostiach a formách budúcej spolupráce. Duálna akadémia sa domnieva, že so spoločnosťou Daikin, silným globálnym partnerom, vybudujú výnimočnú spoluprácu v oblasti odborných kurzov a rekvalifikácií profesionálov-technikov z praxe a v príprave budúcich odborníkov – žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Vzájomná ambícia započať spoluprácu je zrejmá. „Našimi odbornými schopnosťami môžeme dopomôcť tomu, že nový odbor Elektrotechnik pre tepelné čerpadlá a chladiace zariadenia by mohol vzniknúť aj na pôde Duálnej akadémie. Dali by sme tak šancu mladým ľudom uplatniť sa v perspektívnom odbore, ktorý podporuje uplatnenie obnoviteľných zdrojov na Slovensku a zároveň ponúka budúcim absolventom možnosť uspieť. Myslím si, že Daikin Slovensko a Duálna akadémia majú spoločnú ambíciu urobiť všetko pre to, aby sa od septembra rozbehla spolupráca naplno,“ potvrdil Vladimír Orovnický z Daikin Slovensko.

Na otázku, ako nazerá na začínajúce sa partnerstvo so spoločnosťou Daikin, predsedníčka Duálnej Akadémie Renáta Valeková odpovedala: „Spoluprácu so spoločnosťou Daikin vnímame ako veľkú príležitosť. Už teraz sa s našimi odborníkmi zamýšľame nad konceptami technologického a priestorového vybavenia. Pre nás je tento spoločný projekt predovšetkým o zodpovednosti nastaviť ho tak, aby bol dlhodobo úspešný.“ 

Milan Ráchela, vedúci odborného vzdelávania na Duálnej akadémii, ju doplnil slovami: „Je pre nás cťou, že môžeme byť súčasťou tohto príbehu. Spolupracovať s firmou, ktorá bola založená v roku 1924 a patrí medzi svetovú špičku, nás zaväzuje spraviť maximum pre to, aby sme zabezpečili vzdelávanie na vysokej úrovni a stali sa pre Daikin spoľahlivým partnerom. Máme na to všetky predpoklady a to predovšetkým zanietených odborníkov a kvalitné, moderné vybavenie.“ 

Vznik tohto partnerstva bude mať pozitívny dopad na študentov Duálnej akadémie, ktorí dostanú možnosť stať sa špičkovými profesionálmi v extrémne rastúcom odbore. „Je veľmi dobré, že nás začala spájať spoločná vízia ako urobiť veci, ktoré ešte na Slovensku nie sú a pevne verím, že túto víziu začneme postupne pretavovať do reality a budeme môcť o nej spoločne čoskoro informovať,“ uzavrel Vladimír Orovnický.


English: 🇬🇧

Bright future is in sight between Dual Academy and Daikin Slovakia on reciprocal attraction

Dual Academy is a pioneer in dual education in Slovakia, specialising in technical fields. It prides itself on the quality of secondary and lifelong vocational education. One of its priorities is to ensure a promising future for its students through partnerships between the school and employers. Traditionally these include Volkswagen Slovakia, Faurecia, Škoda Auto Slovakia, recently joined by Slovnaft, Slomatec, Elektro Haramia, and ZSE. Most recently, Dual Academy is finalising cooperation with Daikin, which will become one of the school’s partners in 2023. Students of Dual Academy will have now even better chances to secure a job in the labour market.

„Buildings represent a huge potential for reducing CO2 emissions, especially by switching to heat pump technology. The human factor is an essential key in any technology. It is a major factor that plays an important role in increased efficiency of equipment and technology. The growth of the heat pump market is extremely dynamic and I am sensitive to the urgency of the need to have the required number of experts available,“ said Vladimír Orovnický, CEO of Daikin Slovakia, who also stressed that this is one of the reasons why the company has decided to enter dual training.

Interest in dual training has deepened and thanks to a course organised by the Association of Industrial Associations and Transport, a meeting of the main representatives of Daikin and Dual Academy took place. „When I toured the premises, I was impressed by the professional approach of Dual Academy staff and, above all, by the enthusiasm I have not encountered for a long time. On behalf of our company, I can say that we have a high level of expertise in our highly specialised field. On the other hand, I perceived a long-term need to find a professional partner who has both enough experience in education and a huge passion for their work, just like we do. And this is where the idea began to form in my head that this could be Dual Academy, where we find a partner who has the knowledge and skills that we lack,“ added Orovnický.

Word got around and Dual Academy visited Daikin’s Central Europe headquarters in Vienna on 7 December 2022. During the visit to the state-of-the-art training centre and the presentation of the futuristic showroom, which is based on the use of augmented reality technology, serious discussions took place about the possibilities and forms of future cooperation. Dual Academy believes that with Daikin, a strong global partner, they will build exceptional cooperation in the field of vocational courses and retraining of professional technicians in practice and the preparation of future professional apprentices in the dual education system. The mutual ambition to start cooperation is obvious. „With our professional abilities, we can contribute to the fact that a new specialty of Electrical engineering for heat pumps and cooling equipment could be created on the ground of Dual Academy. This would give young people a chance to land a job in a promising field that supports the application of renewable energies in Slovakia and at the same time offers future graduates the opportunity to succeed. I think that Daikin Slovakia and Dual Academy have a common ambition to do everything possible to start the cooperation in full swing from September,“ confirmed Vladimír Orovnický from Daikin Slovakia.

When asked how she views the budding partnership with Daikin, Renáta Valeková, President of Dual Academy, replied: „We see the cooperation with Daikin as a great opportunity. We are already looking at technology and space concepts with our experts. For us, this joint project is all about the responsibility to set it up for long-term success.“ 

Milan Ráchela, Head of Vocational Training at Dual Academy, added: „We are honoured to be part of this story. To work with a company that was founded in 1924 and is one of the world’s leading companies obliges us to do our utmost to provide training of a high standard and to become a reliable partner for Daikin. We have all the prerequisites for this, above all dedicated experts and high-quality, modern equipment.“ 

The formation of this partnership will have a positive impact on the students of Dual Academy, who will be allowed to become top professionals in an extremely growing field. „It is incredible that we have begun to share a common vision new to Slovakia. I firmly believe that we will gradually begin to translate this vision into reality on which we will be able to report soon,“ concluded Vladimír Orovnický

Galéria