Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
843 06 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Štatút súťaže

Trojuhoľník Trojuhoľník

Organizátorom súťaže (ďalej ako „súťaž“) je Duálna akadémia, z.z.p.o (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte.

 

1. Cieľ, termín a predmet súťaže

1.1. Súťaž prebieha na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/dualnaakademia a na Instagramovej stránke https://www.instagram.com/dualna_akademia/

1.2. Súťaž je propagačnou súťažou cielenou na propagáciu a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže na sociálnej sieti a ním ponúkaných služieb.

1.3. Termín konania súťaže: 26.01.2023 – 10.2.2023

1.4. Predmetom súťaže a podmienkou zapojenia sa do nej, je odpovedanie na súťažnú otázku uvedenú v popise príspevku v trvaní súťaže.

1.5. Súťažný príspevok znie: “ SÚŤAŽ V DUÁLKE

Chcete vyhrať s Duálnou akadémiou? Vrhnite sa s nami na tipovačku organizovanú pri príležitosti dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 11. februára 2023.

Zúčastniť sa môžu všetci, ktorí by radi vyhrali sadu užitočných vecí značky #dualka. V balíku nájdete multifunkčný skrutkovač, USB kľúč, zápisník, fľašu, meter, sadu kľúčov biker a skater a veľa ďalšieho.

Čo musíte pre výhru urobiť? Stačí si správne tipnúť!

Súťažná otázka:

Skúste si tipnúť, koľko ľudí sa zúčastní nášho nadchádzajúceho dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. februára v priestoroch Duálnej akadémie.

Víťazom sa stane ten, kto bude svojim tipom čo najbližšie k pravde!

Víťaza oznámime 14. februára na Valentína, pár dní po konaní DOD.

Označte priateľa/priateľku, ktorej by sa takýto #dualka set hodil a možno budete mať hneď vybavený aj valentínsky darček.

Súťaž končí 10.2.2023 o polnoci.

Ak nechcete prísť o podobné súťaže a o ďalšie informácie ohľadom dňa otvorených dverí, nezabudnite dať odber priamo na našu fanpage.

Držíme vám všetkým palce!.

 

2. Účastníci súťaže a ochrana osobných údajov

2.1 Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník“) a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba:

  • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, a ktorá je plnoletá, a
  • ktorá má zriadený účet na sociálnej sieti Facebook a nevyužíva duplicitné kontá resp. identity na sociálnej sieti Facebook (v prípade pochybností musí Účastník na výzvu organizátora preukázať autenticitu svojho Facebookového profilu, inak bude zo súťaže vyradený), a ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto štatúte, a ktorá nie je vylúčenou osobou podľa čl. 2.2 tohto štatútu.

2.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora Duálna akadémia, z.z.p.o. a zamestnanci školy Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, ani zamestnanci spolupracujúcich zmluvných partnerov, ktoré pre organizátora spravujú Facebookovú stránku, ani rodinní príslušníci týchto osôb (tzv. vylúčené osoby). Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť Účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.

2.3 Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete organizátorovi: Duálna akadémia, z.z.p.o., Jána Jonáša 5, 843 06 Bratislava (tzv. prevádzkovateľ).

2.4 Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov  bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Facebook-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Facebook-u, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti Facebook, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Facebookovú stránku súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EU o ochrane údajov (ďalej len “GDPR“), ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

2.5 Osobné údaje budú spracúvané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: info@dualnaakademia.sk alebo písomne na adrese Jána Jonáša 5, Bratislava. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

2.6 Na spracovaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

2.7 Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Facebook nick Účastníka ako výhercu súťaže na Facebookovej stránke  https://www.facebook.com/dualnaakademia, na Instagramovej stránke https://www.instagram.com/dualna_akademia/ ako aj na stránke www.dualka.sk. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Facebook, Instagram alebo e-mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook).

2.8 Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracúvania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

2.9 Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: info@dualnaakademia.sk alebo písomne na Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, 843 06 Bratislava (ďalej len „organizátor“)..

2.10 Pri podozrení na nezákonné spracovanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk . V prípade otázok nás prosím kontaktujte: zodpovedná osoba prevádzkovateľa: info@dualnaakademia.sk

 

3. Výhra a počet výhercov

3.1 Výhrou v súťaži je:

Balíček predmetov s logom Duálna akadémia v hodnote 50 €

menovite: Fľaša, USB kľúč 8GB, Zápisník s perom, Šnúrka Duálka, Prenosný meter – kľúčenka, Taška duálka, Slnečné okuliare Duálna Akadémia, Sada kľúčov biker v krabičke v tvare kolesa, Sada kľúčov skater v praktickom vrecúšku, Multifunkčný šrobovák s rôznymi násadami vo vkusnej a skladnej krabičke, Malá dobrota (cukríky), Externá batéria

 

3.2 Počet výhercov: 1. Výherca bude ten, kto bude svojim tipom najbližšie k pravde. V prípade viacerých rovnakých odpovedí, výhercom bude ten, kto odpovedal správne ako prvý. Ak nebude možné určiť kto odpovedal správne skôr, výherca bude vyžrebovaný spomedzi účastníkov, ktorých odpovede, tipy, boli rovnako blízko pravde.

Výherca obdrží produkt vymenovaný vyššie .

3.3 Výhru nie je možné vyplácať v hotovosti či zameniť za náhradnú kompenzáciu. Výhra sa doručuje iba na poštovú adresu v Slovenskej republike, prípadne si výherca môže prísť výhru prevziať osobne.

 

4. Pravidlá súťaže

4.1 Súťaž sa uskutoční v termínoch uvedených v tomto štatúte resp. určených v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje.

4.2 Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý Účastník, ktorý do času ukončenia  súťaže splnil podmienky uvedené v tomto štatúte resp. v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje.

4.3. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, vyberie výhercu, ktorého tip sa bude najbližšie. V prípade viacerých zhodných odpovedí sa výhercom stane ten, kto odpovedal ako prvý. Ak nebude možné určiť kto odpovedal správne skôr, výhercu vyžrebuje organizátor z tých Účastníkov, ktorí boli v tipovaní najbližšie . Prípadné žrebovanie a následné vyhlásenie výhercu sa uskutoční 14.2.2023.

4.4. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom Facebook-u, Instagram-e (cez správu alebo reakciou na výhercov komentár/odpoveď pod príspevkom súťaže) alebo e-mailovou správou zaslanou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook/Instagram. Súčasne bude výherca vyzvaný súkromnou správou na oznámenie adresy, na ktorú mu má byť výhra zaslaná poštou a telefonického kontaktu, ktorý je nevyhnutný pre doručenie výhry prostredníctvom kuriéra. Účastník tieto údaje oznámi organizátorovi cez súkromnú Facebookovú správu alebo emailom. Ak výherca výhru odmietne, alebo ak nebude reagovať na oznámenie o výhre resp. neoznámi údaje pre doručenie výhry organizátorovi do 5 pracovných dní po zaslaní oznámenia, bude vyžrebovaný ďalší výherca; v opačnom prípade bude výhra výhercovi zaslaná poštou alebo kuriérom do 14 dní od potvrdenia výhry výhercom a oznámenia požadovaných údajov. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou kontaktovania výhercu, neuplatnením, resp. nevyužitím výhry, nemožnosťou doručenia výhry, ani za škody vzniknuté v súvislosti s prípadnými nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom.

4.5. Organizátor má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie, ak sa zistí, že výherca používa duplicitné Facebookové alebo Instagramové kontá, alebo nepreukázal v prípade pochybností skutočnosť, že mu patrí Facebookové alebo Instagramové konto výhercu, ak nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

4.6. Účastník je sám a výlučne zodpovedný za obsah ním zverejnený na Facebookovej alebo Instagramovej stránke súťaže a organizátor za tento obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak však organizátor bude podľa svojho výlučného uváženia považovať obsah aktivity Účastníka v súťaži z akýchkoľvek dôvodov za nevhodný, je organizátor oprávnený príspevok/správu/komentár či fotografiu vloženú Účastníkom odstrániť a Účastníka zo súťaže vyradiť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka vznikne organizátorovi alebo ostatným Účastníkom prípadne tretím osobám akákoľvek škoda alebo ujma, je Účastník, ktorý škodu/ujmu spôsobil, povinný ju v plnom rozsahu nahradiť.

 

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť, či zmeniť jej pravidlá. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor zverejní na facebookovej stránke https://www.facebook.com/dualnaakademia alebo na instagramovej stránke https://www.instagram.com/dualna_akademia/.

5.2 Organizátor nezodpovedá za prípadné technické, telekomunikačné či iné poruchy alebo problémy v súvislosti so súťažou (vzniknuté najmä na strane poskytovateľov internetu alebo služby Facebook/Instagram alebo nemožnosti pripojenia na strane Účastníka, ani za prípadné poruchy či problémy u organizátora alebo u spolupracujúcich osôb).

5.3 Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže oznámené organizátorom sú konečné; v prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže alebo rozporov súvisiacich s touto súťažou je rozhodujúce rozhodnutie organizátora.

5.4 Organizátor vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a/alebo Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Facebook a/alebo Instagram nemá z titulu účasti Účastníka v súťaži voči nemu žiadne záväzky.

V Bratislave, dňa 26.01.2023